تماس با ما

آدرس: نشانی: سنندج؛ خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده ادبیات و زبان، طبقه دوم، فصلنامه پژوهش ادب اسلامی

کد پستی: 15175 - 66177

شماره تلفن: 087336660048 داخلی 2213 و 2403

آدرس­: سایت­ مجله  http://jilr.uok.ac.ir

پست الکترونیکی jilr@uok.ac.ir


CAPTCHA Image