نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آشنایی‌زدایی معنایی آشنایی‌زدایی معنایی در شعر اسلامی معاصر (بررسی موردی؛ آرایه تشخیص در شعر هارون هاشم رشید) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 39-56]

ا

 • احمد مطر تجلی انواع التزام در شعر أحمد مطر [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 26-1]
 • ادبیات ملتزم تجلی انواع التزام در شعر أحمد مطر [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 26-1]
 • اشاعره بررسی اندیشه های کلامی مولوی کورد [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 81-106]
 • الأدب الکردی دراسة بلاغیة لشعر البشنویّ الکردیّ [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 121-107]
 • التأثر العکسی بین قصیدة (القلب) للشاعر الکردیّ صافی الهیرانیّ وقصیدة (النای) لمولانا جلال الدین الرومیّ؛ دراسة مقارنة فی التأثّر العکسیّ [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 105-77]
 • التأثر العکسی دراسة بلاغیة لشعر البشنویّ الکردیّ [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 121-107]
 • التزام اجتماعی تجلی انواع التزام در شعر أحمد مطر [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 26-1]
 • التزام دینی تجلی انواع التزام در شعر أحمد مطر [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 26-1]
 • التزام سیاسی تجلی انواع التزام در شعر أحمد مطر [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 26-1]
 • التناص صدی القرآن الکریم فی شعر محمد مفتاح الفیتوری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 129-140]
 • السودان صدی القرآن الکریم فی شعر محمد مفتاح الفیتوری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 129-140]
 • الشعر الصوفی دراسة بلاغیة لشعر البشنویّ الکردیّ [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 121-107]
 • الشعر العربی الحدیث صدی القرآن الکریم فی شعر محمد مفتاح الفیتوری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 129-140]
 • الصافی دراسة بلاغیة لشعر البشنویّ الکردیّ [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 121-107]
 • الفیتوری صدی القرآن الکریم فی شعر محمد مفتاح الفیتوری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 129-140]
 • القرآن الکریم صدی القرآن الکریم فی شعر محمد مفتاح الفیتوری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 129-140]
 • المحاججة بین قصیدة (القلب) للشاعر الکردیّ صافی الهیرانیّ وقصیدة (النای) لمولانا جلال الدین الرومیّ؛ دراسة مقارنة فی التأثّر العکسیّ [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 105-77]
 • النقض و الرد بین قصیدة (القلب) للشاعر الکردیّ صافی الهیرانیّ وقصیدة (النای) لمولانا جلال الدین الرومیّ؛ دراسة مقارنة فی التأثّر العکسیّ [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 105-77]
 • امامیه بررسی اندیشه های کلامی مولوی کورد [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 81-106]

ب

 • بدبینی الواقع التراثی الدینی والتحویر العصری الفنی فی سدومیات خلیل حاوی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 107-128]
 • بینامتنیت" روابط بینامتنی کلمات قصارامام علی(ع)درسروده‌های شاهانه شاهنامه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 15-38]

ت

 • ترجمه معرفی و بررسی ترجمه‌های قرآن کریم از مصطفی خرم‌دل (بررسی موردی تفسیر نور و شنه‌ی ره‌حمه‌ت) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 45-27]
 • تشخیص آشنایی‌زدایی معنایی در شعر اسلامی معاصر (بررسی موردی؛ آرایه تشخیص در شعر هارون هاشم رشید) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 39-56]
 • تصویر سازی تصویر سازی خشونت سیاسی در رمان‌های نجیب کیلانی (بررسی موردی رمان‌ لیالی ترکستان) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 57-80]
 • تصویر‌های بیانی دلالت‌های تصویر‌های بیانی مبتنی بر حس ذائقه (خوردنی و نوشیدنی) در قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 59-45]
 • تصویر‌های حسی دلالت‌های تصویر‌های بیانی مبتنی بر حس ذائقه (خوردنی و نوشیدنی) در قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 59-45]
 • تصویر‌های مبتنی بر حس ذائقه دلالت‌های تصویر‌های بیانی مبتنی بر حس ذائقه (خوردنی و نوشیدنی) در قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 59-45]
 • تغییر توپوگرافی واتنوگرافی تصویر سازی خشونت سیاسی در رمان‌های نجیب کیلانی (بررسی موردی رمان‌ لیالی ترکستان) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 57-80]
 • تفسیر نور معرفی و بررسی ترجمه‌های قرآن کریم از مصطفی خرم‌دل (بررسی موردی تفسیر نور و شنه‌ی ره‌حمه‌ت) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 45-27]

ج

 • جلال الدین الرومی بین قصیدة (القلب) للشاعر الکردیّ صافی الهیرانیّ وقصیدة (النای) لمولانا جلال الدین الرومیّ؛ دراسة مقارنة فی التأثّر العکسیّ [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 105-77]

خ

 • خشونت سیاسی تصویر سازی خشونت سیاسی در رمان‌های نجیب کیلانی (بررسی موردی رمان‌ لیالی ترکستان) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 57-80]
 • خلیل حاوی الواقع التراثی الدینی والتحویر العصری الفنی فی سدومیات خلیل حاوی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 107-128]

د

 • داستان سدوم الواقع التراثی الدینی والتحویر العصری الفنی فی سدومیات خلیل حاوی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 107-128]
 • دراسة مقارنة بین قصیدة (القلب) للشاعر الکردیّ صافی الهیرانیّ وقصیدة (النای) لمولانا جلال الدین الرومیّ؛ دراسة مقارنة فی التأثّر العکسیّ [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 105-77]

ر

 • رمان لیالی ترکستان تصویر سازی خشونت سیاسی در رمان‌های نجیب کیلانی (بررسی موردی رمان‌ لیالی ترکستان) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 57-80]

س

 • سبک‌شناسی آشنایی‌زدایی معنایی در شعر اسلامی معاصر (بررسی موردی؛ آرایه تشخیص در شعر هارون هاشم رشید) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 39-56]

ش

 • شعر اسلامی معاصر آشنایی‌زدایی معنایی در شعر اسلامی معاصر (بررسی موردی؛ آرایه تشخیص در شعر هارون هاشم رشید) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 39-56]
 • شعر عربی الواقع التراثی الدینی والتحویر العصری الفنی فی سدومیات خلیل حاوی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 107-128]
 • شعر عربی معاصر مقایسه غم غربت در میان شاعران مهجر، مورد مطالعه شاعران مهجرِ فلسطین و لبنان [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 75-61]
 • شعر معاصر عربی تجلی انواع التزام در شعر أحمد مطر [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 26-1]
 • شنه‌ی ره‌حمه‌ت معرفی و بررسی ترجمه‌های قرآن کریم از مصطفی خرم‌دل (بررسی موردی تفسیر نور و شنه‌ی ره‌حمه‌ت) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 45-27]

ص

 • صافی هیرانی بین قصیدة (القلب) للشاعر الکردیّ صافی الهیرانیّ وقصیدة (النای) لمولانا جلال الدین الرومیّ؛ دراسة مقارنة فی التأثّر العکسیّ [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 105-77]

ط

 • طعام و شراب دلالت‌های تصویر‌های بیانی مبتنی بر حس ذائقه (خوردنی و نوشیدنی) در قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 59-45]

غ

 • غربت مقایسه غم غربت در میان شاعران مهجر، مورد مطالعه شاعران مهجرِ فلسطین و لبنان [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 75-61]

ف

 • فلسطین مقایسه غم غربت در میان شاعران مهجر، مورد مطالعه شاعران مهجرِ فلسطین و لبنان [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 75-61]

ق

 • قرآن کریم معرفی و بررسی ترجمه‌های قرآن کریم از مصطفی خرم‌دل (بررسی موردی تفسیر نور و شنه‌ی ره‌حمه‌ت) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 45-27]
 • قرآن کریم دلالت‌های تصویر‌های بیانی مبتنی بر حس ذائقه (خوردنی و نوشیدنی) در قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 59-45]

ک

 • کلام اسلامی بررسی اندیشه های کلامی مولوی کورد [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 81-106]

م

 • مصطفی خرم‌دل معرفی و بررسی ترجمه‌های قرآن کریم از مصطفی خرم‌دل (بررسی موردی تفسیر نور و شنه‌ی ره‌حمه‌ت) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 45-27]
 • معتزله بررسی اندیشه های کلامی مولوی کورد [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 81-106]
 • مهجر جنوبی مقایسه غم غربت در میان شاعران مهجر، مورد مطالعه شاعران مهجرِ فلسطین و لبنان [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 75-61]
 • مهجر شمالی مقایسه غم غربت در میان شاعران مهجر، مورد مطالعه شاعران مهجرِ فلسطین و لبنان [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 75-61]
 • مولانا دراسة بلاغیة لشعر البشنویّ الکردیّ [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 121-107]
 • مولوی کرد بررسی اندیشه های کلامی مولوی کورد [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 81-106]

ن

 • نجیب کیلانی تصویر سازی خشونت سیاسی در رمان‌های نجیب کیلانی (بررسی موردی رمان‌ لیالی ترکستان) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 57-80]
 • نمادپردازی الواقع التراثی الدینی والتحویر العصری الفنی فی سدومیات خلیل حاوی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 107-128]
 • نوگرایی الواقع التراثی الدینی والتحویر العصری الفنی فی سدومیات خلیل حاوی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 107-128]

ه

 • هارون‌ هاشم‌ رشید آشنایی‌زدایی معنایی در شعر اسلامی معاصر (بررسی موردی؛ آرایه تشخیص در شعر هارون هاشم رشید) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 39-56]