تصویر سازی خشونت سیاسی در رمان‌های نجیب کیلانی (بررسی موردی رمان‌ لیالی ترکستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی

چکیده

تصویر سازی خشونت سیاسی در رمان‌های نجیب کیلانی
(بررسی موردی رمان‌ لیالی ترکستان)


چکیده:
خشونت سیاسی یعنی اعمال اراده و قدرت برای تحقق اهدافی غیر مشروع است و از آنجا که ادبیات آیینة تمام نمای جوامع است که گاه در آن تاریخ ملت‌ها نمودار می‌شود و واقعیت‌های تاریخی جوامع به صورت ادبی تجلی می‌یابد تا پیوند سیاست و ادبیات را بخوبی نشان دهد، از جمله‌ی این آثار، رمان‌ لیالی ترکستان نجیب کیلانی –نویسنده مسلمان مصری –است که او در این رمان‌ به مشکلات‌ ورنج‌های مسلمانان فراتر از مرزهای جهان عرب یعنی ترکستان یا سین کیانگ پرداخته است، و در آن با تصویر سازی خشونت سیاسی و مفاهیم دیگر چون ترور و اعدام وشکنجه قصد دارد این مفاهیم منفی را در معرض دید دیگر مسلمانان قرار دهد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی قصد دارد با تبیین وتشریح خشونت سیاسی و دیگر مفاهیم مرتبط با آن ، این مفاهیم سیاسی وجامعه شناسی را در این رمان پیاده کند ومهمترین نتایج دست یافته حکایت از آن دارد که این مفاهیم به صورت اشغال یک سرزمین و پایمال کردن احساسات مذهبی، دینی، تبدیل مساجد به مجالس لهو و تغییر توپولوژی ویا جغرافیایی و اتنوگرافی یا نژادی کشور بکار رفته است.

کلیدواژه‌ها