راهنمای نویسندگان

لطفا برای دانلود فایل پی دی اف راهنمای نویسندگان، و  فرم های تعهدنامه نویسندگان و تعارض منافع روی لینک های زیر کلیک کنید:

راهنمای تدوین و نگارش مقالات

فرم تعهدنامه نویسندگان (پی دی اف)

فرم تعهدنامه نویسندگان (ورد)

فرم تعارض منافع (پی دی اف)

فرم تعارض منافع (ورد)