اهداف و چشم انداز

دو ‌فصلنامه‌ مطالعات ادب اسلامی در حوزه‌های زبان و ادبیات عربی با تمرکز بر ادب اسلامی به دو زبان فارسی و عربی منتشر می‌شود. گستره موضوعات مقالات این مجله شامل محورهای ذیل  است:

 

1. متن پژوهی با رویکرد اسلامی؛

2. پژوهش در حوزه نقد و نظریه‌ ادب اسلامی؛

3. پژوهش در موضوعات مختلف ادبیات تطبیقی اسلامی؛

4. پژوهش در زمینه بازتاب جهان بینی اسلامی در متون ادبی؛

5. قرآن و حدیث پژوهی با رویکرد ادبی-بلاغی؛

6. ترجمه پژوهی متون دینی. 

 

هیئت تحریریه مجله با هدف نشر پژوهش‌ها و نظریه‌های مبتکرانه، علمی و اصیل در جهت توسعه و باز‌فهم ابعاد مختلف ادبیات اسلامی با راهبردهای پژوهش کیفی، کمی و ترکیبی از مقالات نویسندگان، پژوهشگران و استادان  استقبال می‌کند.