داوران

نام داور سمت / سازمان
علی افضلی گروه زبان و ادبیات دانشگاه تهران
مهرداد آقائی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
السید محمد سالم العوضی
شهیرة برباری قسم الآداب واللغة العربیة- کلیة الآداب واللغات- جامعة محمد خیضر- بسکرة- الجزائر
رسول بلاوی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
ئارام جلال عبدالله پیرخدری کلیة العلوم الإسلامیه‌ / جامعه‌ السلیمانیه‌
محسن پیشوایی علوی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان
جمیل جعفری گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
عبدالله رسول نژاد گروه زبان وادبیات عربی- دانشکده زبان وادبیات- دانشگاه کردستان- سنندج.
هادی رضوان دانشگاه کردستان
حسن سرباز دانشگاه کردستان-دانشکده زبان و ادبیات- گروه زبان و ادبیات عربی
علی اصغر شهبازی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی
علی ضیغمی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان
صلاح الدین عبدی زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی
زینب عبد العزیز قسم اللغة والحضارة الإسلامیة، کلیة العلوم الإسلامیة، جامعة باتنة-1 الحاج لخضر، باتنة، الجزائر
محمدرضا عزیزی پور ابران ، کردستان، سنندج دانشگاه کردستان، دانشکده زبان و ادبیات ,
قادر قادری زبان و ادبیات عربی- دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی-دانشگاه پیام نور- مهاباد- ایران
شرافت کریمی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی- دانشکده ادبیات و زبان- دانشگاه کردستان- سنندج- ایران
حبیب کشاورز دانشگاه سمنان دانشکده علوم انسانی
خدیجة مرات جامعة محمد لمین دباغین سطیف2 الجزائر
حسین مهتدی
آزاد مونسی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مهاباد
احمد نهیرات گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران