داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
جمال احمدی ادبیات اسلامی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
جواد اصغری
علی افضلی گروه زبان و ادبیات دانشگاه تهران
مهرداد آقائی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
السید محمد سالم العوضی قسم اللغة العربیة، کلیة اللغات - جامعة المدینة العالمیة- مالیزیا
شهیرة برباری قسم الآداب واللغة العربیة- کلیة الآداب واللغات- جامعة محمد خیضر- بسکرة- الجزائر
رسول بلاوی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
علی پیرانی شال بلاغت در قرآن زبان و ادبیات عربی. دانشکده ادبیات. دانشگاه خوارزمی. تهران
ئارام جلال عبدالله پیرخدری کلیة العلوم الإسلامیه‌ / جامعه‌ السلیمانیه‌
یدالله پشابادی گروه زبان و ادبیات کردی-دانشکدة زبان و ادبیات - دانشگاه کردستان
محسن پیشوایی علوی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان
جمیل جعفری گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
حسام الدین خاکپور
ثریا رحیمی بلاغت در قرآن دانشگاه تربیت مدرس
عبدالله رسول نژاد گروه زبان وادبیات عربی- دانشکده زبان وادبیات- دانشگاه کردستان- سنندج.
هادی رضوان دانشگاه کردستان
حسن سرباز دانشگاه کردستان-دانشکده زبان و ادبیات- گروه زبان و ادبیات عربی
علی اصغر شهبازی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی
علی ضیغمی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان
سعاد طویل قسم الآداب واللغة العربیة- کلیة الآداب واللغات- جامعة محمد خیضر- بسکرة- الجزائر
صلاح الدین عبدی زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی
زینب عبد العزیز کلیة العلوم الإسلامیة، جامعة باتنة-1 الحاج لخضر، الجزائر
محمدرضا عزیزی پور ابران ، کردستان، سنندج دانشگاه کردستان، دانشکده زبان و ادبیات ,
قادر قادری ترجمه قرآن به زبان های دیگر زبان و ادبیات عربی- دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی-دانشگاه پیام نور- تهران- ایران
شرافت کریمی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی- دانشکده ادبیات و زبان- دانشگاه کردستان- سنندج- ایران
حبیب کشاورز دانشگاه سمنان دانشکده علوم انسانی
منصور محمد احمد یوسف ادبیات اسلامی لا یوجد
خدیجة مرات جامعة محمد لمین دباغین سطیف2 الجزائر
طاهر مصطفى علی جامعة صلاح الدین / کلیة اللغات -قسم اللغة العربیة
سودابه مظفّری 'گروه زبان و ادبیات عربی.دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران
حسین مهتدی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
آزاد مونسی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مهاباد
فاروق نعمتی ادبیات اسلامی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور استان کردستان، مرکز سنندج
نوید نقشبندی
احمد نهیرات گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران