داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
جمال احمدی ادبیات اسلامی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
حسن اسماعیل زاده باوانی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز- ایران
علی اسودی تفسیر قرآن کریم خوارزمی
علی اسودی گروه زبان و ادبیات عربی. دانشکده ادبیات. دانشگاه خوارزمی. تهران
جواد اصغری
علی افضلی گروه زبان و ادبیات دانشگاه تهران
مهرداد آقائی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
السید محمد سالم العوضی قسم اللغة العربیة، کلیة اللغات - جامعة المدینة العالمیة- مالیزیا
عسگر بابازاده اقدم ادبیات اسلامی، بلاغت در قرآن هیات علمی علوم قرآنی خوی
الهام بابلی بهمه ادبیات اسلامی دانش آموخته زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
شهیرة برباری قسم الآداب واللغة العربیة- کلیة الآداب واللغات- جامعة محمد خیضر- بسکرة- الجزائر
رسول بلاوی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
علی پیرانی شال بلاغت در قرآن زبان و ادبیات عربی. دانشکده ادبیات. دانشگاه خوارزمی. تهران
ئارام جلال عبدالله پیرخدری کلیة العلوم الإسلامیه‌ / جامعه‌ السلیمانیه‌
یدالله پشابادی گروه زبان و ادبیات کردی-دانشکدة زبان و ادبیات - دانشگاه کردستان
محسن پیشوایی علوی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان
جمیل جعفری گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
فاطمه حاجی اکبری تفسیر قرآن کریم عضو هیات علمی. گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد. ایران
هیوا حسن پور ادبیات اسلامی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
حسام الدین خاکپور
مسعود دهقان قرآن و تحلیل گفتمان دانشگاه کردستان- دانشکده زبان و ادبیات- گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی
مسعود راعی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد- رییس دانشکده- گروه حقوق و الهیات
ثریا رحیمی بلاغت در قرآن دانشگاه تربیت مدرس
سید مهدی رحمتی ادبیات اسلامی استادیار گروه الهیات (علوم قرآن و حدیث) دانشگاه گنبد کاوس، دانشکده علوم انسانی
عبدالله رسول نژاد گروه زبان وادبیات عربی- دانشکده زبان وادبیات- دانشگاه کردستان- سنندج.
هادی رضوان دانشگاه کردستان
أشرف زاهر محمد سویفی زاهر جامعة المدینة العالمیة بمالیزیا
تورج زینی وند رازی
سید ابوالفضل سجادی بلاغت در قرآن عضو هیات علمی دانشگاه اراک
حسن سرباز دانشگاه کردستان-دانشکده زبان و ادبیات- گروه زبان و ادبیات عربی
شهلا شکیبایی فر ادبیات اسلامی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور استان کردستان، مرکز سنندج
علی اصغر شهبازی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی
علی ضیغمی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان
سعاد طویل قسم الآداب واللغة العربیة- کلیة الآداب واللغات- جامعة محمد خیضر- بسکرة- الجزائر
صلاح الدین عبدی زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی
زینب عبد العزیز کلیة العلوم الإسلامیة، جامعة باتنة-1 الحاج لخضر، الجزائر
عبدالباسط عرب یوسف آبادی بلاغت در قرآن استادیار زبان و ادبیات عربی، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
محمدرضا عزیزی پور ابران ، کردستان، سنندج دانشگاه کردستان، دانشکده زبان و ادبیات ,
عبدالاحد غیبی استاد گروه زبان و ادبیات عربی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی اکبر فراتی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران
محمد حسن فوادیان
قادر قادری ترجمه قرآن به زبان های دیگر زبان و ادبیات عربی- دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی-دانشگاه پیام نور- تهران- ایران
مرتضی قائمی بلاغت در قرآن
سبحان کاوسی نقش قرآن در آموزش زبان عربی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد
شرافت کریمی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی- دانشکده ادبیات و زبان- دانشگاه کردستان- سنندج- ایران
حبیب کشاورز دانشگاه سمنان دانشکده علوم انسانی
مصطفی کمالجو ادبیات اسلامی، بلاغت در قرآن گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه مازندران
منصور محمد احمد یوسف ادبیات اسلامی لا یوجد
خدیجة مرات جامعة محمد لمین دباغین سطیف2 الجزائر
سید مهدی مسبوق گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
طاهر مصطفى علی جامعة صلاح الدین / کلیة اللغات -قسم اللغة العربیة
سودابه مظفّری 'گروه زبان و ادبیات عربی.دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران
عزت ملا ابراهیمی ادبیات اسلامی استاد دانشگاه تهران
حسین مهتدی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
آزاد مونسی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مهاباد
مقصود نادرپیله رود ادبیات اسلامی دانشکاه شاهد تهران
ناهید نصیحت دانشگاه فرهنگیان
فاروق نعمتی ادبیات اسلامی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور استان کردستان، مرکز سنندج
نوید نقشبندی
احمد نهیرات گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران