عنوان: دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی

مجوز: مجوز رسمی به شماره 83508 مورخ 1400/06/22 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حوزه فعالیت: زبان و ادبیات عربی با تمرکز بر ادبیات اسلامی

صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان

زبان: فارسی و عربی

فرمت انتشار: چاپی و الکترونیکی

مقالات قابل پذیرش: پژوهش‌های اصیل مرتبط با ادبیات اسلامی، نظریه‌ی ادب اسلامی و ادبیات تطبیقی اسلامی

فرایند ارسال مقاله: نویسندگان پس از ثبت نام در سامانه‌ی دو فصلنامه، می توانند با وارد شدن به قسمت نویسندگان مقاله خود را ارسال نموده و  فرایند داوری را صرفا از همان راه پیگیری نمایند.

فرایند ارزیابی آثار: تمام آثار ارسالی از طریق سامانه ابتدا از نظر هماهنگی با اهداف و دامنه محتوایی مجله و نیز فرمت ظاهری کنترل و پس از آن به صورت ناشناس برای سه نفر داور متخصص در آن موضوع ارسال می گردد. در صورت تأیید داوران و انجام دقیق اصلاحات احتمالی توسط نویسندگان، مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-121 

1. تجلی انواع التزام در شعر أحمد مطر

صفحه 26-1

محسن پیشوایی علوی؛ گلبهار نادری؛ پروین یوسفی


6. دراسة بلاغیة لشعر البشنویّ الکردیّ

صفحه 121-107

سودابه مظفّری؛ عبدالإله عبدالوهاب هادی العرداوی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی اعضای هیات تحریریه مدیر اجرایی ویراستار ادبی نشریه ویراستار انگلیسی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان