اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 51
تعداد پذیرش 19
تعداد عدم پذیرش 12

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد شماره‌ها 2