اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محسن پیشوایی علوی

زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی- دانشکده ادبیات و زبان- دانشگاه کردستان-

mpishvaiialaviyahoo.com

سردبیر

هادی رضوان

اللغة العربیة وآدابها الأستاذ المشرف فی قسم اللغة العربیة کلیة اللغة والأدب/جامع کردستان

research.uok.ac.ir/~hrevan/
hadirezwanyahoo.com
08733660048/ داخلی 2204

دبیر تخصصی

حسن سرباز

زبان و ادبیات عربی الأستاذ المشرف فی قسم اللغة العربیة کلیة اللغة والأدب/جامع کردستان

h.sarbazuok.ac.ir

شرافت کریمی

زبان و ادبیات عربی گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کردستان- سنندج- إیران

research.uok.ac.ir/~shkarimi/
sh.karimiuok.ac.ir
08733660048 / 2213
0000-0001-8183-8611

اعضای هیات تحریریه

محمدعلی آذرشب

تاریخ و فرهنگ و ادب عربی استاد دانشگاه تهران

azarshabut.ac.ir
61113297

سید مهدی مسبوق

زبان و ادبیات عربی استا تمام گروه زبان و ادبیات عربی- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه بوعلی سینا

smm.basuyahoo.com

عبد الله رسول نژاد

زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی- دانشکده ادبیات و زبان- دانشگاه کردستان

abosami1387yahoo.com

صلاح الدین عبدی

زبان وادبیات عرب همدان دانشگاه بوعلی سینا دانشکده ادبیات و علوم انسانی

s.abdibasu.ac.ir
081-38292620

وحید سبزیان پور

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه رازی

wsabzianpooryahoo.com

محمدهادی مرادی

زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی

hadim29gmail.com
021-88692345

مرتضی قائمی

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه بوعلی سینا

mortezaghaemi2gmail.com

مدیر اجرایی

جمیل جعفری

زبان و ادبیات عربی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

j.jafariuok.ac.ir
087-33778126

ویراستار ادبی نشریه

شرافت کریمی

زبان و ادبیات عربی گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کردستان- سنندج- إیران

research.uok.ac.ir/~shkarimi/
sh.karimiuok.ac.ir
08733660048 / 2213
0000-0001-8183-8611

ویراستار انگلیسی

جمیل جعفری

زبان و ادبیات عربی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~jjafari/
j.jafariuok.ac.ir

کارشناس نشریه

بهمن بادینی

زبان و ادبیات عربی دانشجوی زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان - ایران

badinibahmangmail.com