اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محسن پیشوایی علوی

زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

research.uok.ac.ir/~mpishwaialavi/
mpishvaiialaviyahoo.com

سردبیر

مرتضی قائمی

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

mortezaghaemi2gmail.com

جانشین سردبیر

هادی رضوان

زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

research.uok.ac.ir/~hrevan/
hadirezwanyahoo.com
0000-0001-6604-1137

دبیر تخصصی

حسن سرباز

زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

research.uok.ac.ir/~hsarbaz/
h.sarbazuok.ac.ir
0000-0001-5611-2843

شرافت کریمی

زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

research.uok.ac.ir/~shkarimi/
sh.karimiuok.ac.ir
0000-0003-0695-1838

عبدالله رسول نژاد

زبان و ادبیات عربی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

lit.uok.ac.ir/fa/~a.rasoulnezhad
a.rasoulnezhaduok.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محسن پیشوایی علوی

زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

mpishvaiialaviyahoo.com

حسن سرباز

زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

research.uok.ac.ir/~hsarbaz/
h.sarbazuok.ac.ir
0000-0001-5611-2843

هادی رضوان

زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبییات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

research.uok.ac.ir/~hrevan/
hadirezwanyahoo.com
0000-0001-6604-1137

شرافت کریمی

زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

research.uok.ac.ir/~shkarimi/
sh.karimiuok.ac.ir

مرتضی قائمی

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

mortezaghaemi2gmail.com

جهانگیر امیری

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی

jahangiramiri83yahoo.com

کبری روشن فکر

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/kroshan
kroshanmodares.ac.ir

علی نظری

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

professors.lu.ac.ir/show/?id=370/
nazari.alu.ac.ir

تورج زینی وند

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

oldlit.razi.ac.ir/~t-zinivand56
t_zinivand56yahoo.com

مصطفی کمالجو

زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

rms.umz.ac.ir/~kamaljoo/
kamaljooumz.ac.ir
0000-0002-8463-4080

اعضای هیات تحریریه بین المللی

السید محمد سالم العوضی

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه اسلامی منیسوتا، آمریکا

sayedsalimunisza.edu.my

دلدار غفور حمد أمین

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان عربی، دانشکده زبان ها، دانشگاه صلاح الدین، اربیل، اقلیم کردستان عراق

deldar.hamadameensu.edu.krd
0009-0008-3554-1233

أمیر رفیق عولا محمود المصیفی

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات، دانشگاه سوران، سوران، اقلیم کردستان عراق

amir.awlasoran.edu.iq

عاصم شحادة صالح علی

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده معارف اسلامی و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی اسلامی، کوالالمپور، مالزی

muhajir4iium.edu.my
0009-0005-0604-8587

سُعاد بسناسی

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و هنر، دانشگاه وهران1، الجزائر

besnacisouadyahoo.fr

مصطفى محمد رزق السواحلی

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان عربی، دانشگاه اسلامی سلطان شریف علی، برونئی دار السلام

moustafa.alsawahlyunissa.edu.bn

مدیر اجرایی

جمیل جعفری

زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

research.uok.ac.ir/~jjafari/
j.jafariuok.ac.ir
+989188774521
0000-0002-1294-5699

ویراستار ادبی نشریه

شرافت کریمی

زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، إیران

research.uok.ac.ir/~shkarimi/
sh.karimiuok.ac.ir
0000-0003-0695-1838

ویراستار انگلیسی

جمیل جعفری

زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

research.uok.ac.ir/~jjafari/
j.jafariuok.ac.ir
+989188774521
0000-0002-1294-5699

کارشناس نشریه

ثریا رحیمی

زبان و ادبیات عربی دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

sorayya.rahimimodares.ac.ir