نویسنده = العرداوی، عبدالإله عبدالوهاب هادی
تعداد مقالات: 1
1. دراسة بلاغیة لشعر البشنویّ الکردیّ

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-107

سودابه مظفّری؛ عبدالإله عبدالوهاب هادی العرداوی