نویسنده = ترکشوند، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه غم غربت در میان شاعران مهجر، مورد مطالعه شاعران مهجرِ فلسطین و لبنان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 75-61

حبیب کشاورز؛ مهدی ترکشوند