پویایی هنجارگریزی معنایی در قرآن کریم مابین کاربرد و ژرفای معنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قسم اللغة العربیة، کلیة اللغات والاتصال، جامعة زین العابدین، ترینجانو، مالیزیا

2 کلیة اللغة العربیة، جامعة السلطان عبدالحلیم معظم شاه الإسلامیة العالمیة، مالیزیا

10.34785/j022.2022.015

چکیده

هنجارگریزی یک روش بلاغی هیجان انگیز است زیرا بر گیرنده اثر می‌گذارد و وی را به فضاهای وسیع‌تر و ژرفای معنایی بیشتر می‌برد. هنجار گریزی یک کارکرد زبانی است که میان خالق کلام، متن و دریافت کننده، رابطه برقرار می‌سازد و صرفا یک مجموعه قواعد خشک و انعطاف ناپذیر نیست. این فن، متن را از نشانه هایی بارگیری می کند که اگر گیرنده بدون توجه به آن‌ها تلاش کند متن را بفهمد، به خطا خواهد رفت و نمی تواند به معنای درست متن هدایت شود. هنگامی که نوبت به قرآن می‌رسد کاربست هنجارگریزی سبب ایجاد لایه‌های دیگری در سخن می‌شود و جلوه‌های جدیدی از بلاغت قرآنی را بر ما آشکار می‌سازد. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی-تحلیلی تلاش دارد تا در جهت شناخت اسلوب‌های بیان در قرآن گام بردارد و از اسرار نهفته سخن معجز، پرده بردارد و لایه‌های دیگری را از معنای ظاهر سخن، بگشاید. نتایج نشان می‌دهد که در قرآن صور متعددی از هنجارگریزی وجود دارد که با ابزارهای بلاغی چون مجاز، استعاره و کنایه، ایجاد شده است که هدف از آن، اثر گذاشتن بر روان مخاطب و ایجاد تحول درونی در وی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

دینامیة الانزیاح الدلالی فی القرآن الکریم بین إلف الاستعمال وعمق الدلالة

نویسندگان [العربیة]

  • السید محمد سالم العوضی 1
  • رجب إبراهیم أحمد عوض 2
1 قسم اللغة العربیة، کلیة اللغات والاتصال، جامعة زین العابدین، ترینجانو، مالیزیا
2 کلیة اللغة العربیة، جامعة السلطان عبدالحلیم معظم شاه الإسلامیة العالمیة، مالیزیا
چکیده [العربیة]

یعد الانزیاح أسلوبا بلاغیا مثیرا کونه یحدث أثرا وتأثیرا دلالیا لدى المتلقی، فیأخذه إلى فضاءات أکثر رحابة، وانعکاسات أبعد عمقا من ناحیة المعنى والدلالة، فهو ینظر إلى الوظیفة اللغویة بوصفها وظیفة تفاعلیة بین المبدع والنص والمتلقی، ولیست مجموعة من القواعد التی تتعامل مع اللغة على أنها قوالب لا یمکن تغییرها ولا الخروج علیها وعنها. إن الانزیاح یُحمِّل النص من الدلالات التی لا یمکن أن یهتدی إلیها المتلقی إذا سلک سبیل الصورة النمطیة العادیة المألوفة وغیر المنزاحة، ویکون الانزیاح أبلغ ما یکون حین یتعلق الأمر بالنص القرآنی وهو یقدم الصورة القرآنیة فتکون بانزیاحها أبلغ فی الدلالة من نطق جمیع الناطقین مما سواها من الصور العادیة. وفیما یخص الدافع إلى هذا البحث فإنما حدانی إلیها تهیامی بالأسلوب القرآنی الذی لا یضاهیه أسلوب، ولا ینازعه منوال. ثم رغبتی فی تتبع آی الذکر الحکیم وما فیها من أبعاد دلالیة، وزوایا تعبیریة حین تخرج عن السیاق اللغوی والدلالی المألوف إلى دلالات عمیقة، ومعانی بعیدة، عن طریق الانزیاح فی البنى الترکیبیة لجزئیاتها المتراصة بغرض التأثیر النفسی، والتغییر الانفعالی لدى المتلقی. ولهذا؛ فقد انبرى القلم، وتاقت النفس، وسمقت الهمة للولوج إلى تلک الظاهرة وأثرها الدلالی فی القرآن الکریم، متخذین من المنهج الوصفی التحلیلی منهجا لنقف به على الأسباب، ونزیل به ما علق من القشر باللباب، ونفسر ما ورد من انزیاح دلالی فی آی الذکر وفصیح الکتاب.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الانزیاح
  • علم الدلالة
  • القرآن الکریم
  • المجاز
  • الاستعارة
  • الکنایة