بررسی عوامل انسجام دستوری در سوره مبارکه نبأ و ترجمه فارسی آن(بررسی مورد کاوی ترجمه حسین استاد ولی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی

2 کلیة العلوم الانسانیة ، جامع بوعلی سینا بهمذان ایران

چکیده

یکی از ویژگی‌های متن داشتن انسجام است، هلیدی و حسن از جمله نظریه پردازان در این حوزه زبان شناسی هستند به عقیده آنها انسجام متن ناشی از عواملی است که اجزای تشکیل دهنده متن را به هم مرتبط می‌سازد و باعث هماهنگی آن می‌شود این عوامل شامل ابزارهای دستوری، پیوندی و واژگانی است. نظم و هماهنگی آیات و سور قرآن کریم مسئله ای است که گاه از سوی برخی شرق شناسان و مخالفان آن مورد انکار قرار گرفته‌است، بنابراین پرداختن به مسئله انسجام متن، از جمله انسجام متن قرآن کریم برای اثبات وجود نظم و هماهنگی میان آیات و واژگان آن از مواردی است که از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی به شرح عوامل انسجام دستوری در سوره مبارکه نبأ و ترجمه فارسی آن از حسین استاد‌ولی بر پایه نظریه انسجام هالیدی و رقیه حسن پرداخته است. ابزارهای آفریننده انسجام دستوری در سوره نباو ترجمه‌ی منتخب آن شامل عناصر ارجاع، حذف و جانشینی است. در بین این عناصر، عنصر ارجاع از بیشترین بسامد در سوره نبا و همچنین در ترجمه‌ی منتخب برخوردارهستند و بیشترین تاثیر را در انسجام بخشی به سوره نبا و ترجمه‌ی آن دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

دراسة عوامل الترابط النحوی فی سورة مبارکة النبأ وترجمتها الفارسیة(دراسة ترجمة حسین استاد ولی نموذجا)

نویسندگان [العربیة]

  • صلاح الدین عبدی 1
  • Fatema Zahed 2
1 اعضاء اسرة الدراسة فی جامعة بوعلی سینا
2 Arabic Language and Literature University of Bu-Ali Sina ,Faculty of Humanities, Department of Arabic Language and Literature,Hamedan.
چکیده [العربیة]

من خصائص النص أن یکون متماسکًا ، وهلیدی وحسن من المنظرین فی هذا المجال اللغوی ، ووفقًا لهما ، فإن تماسک النص ناتج عن العوامل التی تربط بین مکونات النص وتجعله متناغمًا. وتشمل هذه العوامل الأدوات النحویة والربط والمعجمیة. إن ترتیب وتناسق آیات وأبواب القرآن الکریم من الأمور التی أنکرها بعض المستشرقین وخصومها ، وبالتالی تناول موضوع تماسک النص ، بما فی ذلک تماسک نص القرآن الکریم لإثبات وجوده. الترتیب والانسجام بین الآیات ومفرداتها من الأمور التی کانت موضع اهتمام الباحثین لفترة طویلة وذات أهمیة کبیرة. شرح هذا البحث بطریقة وصفیة تحلیلیة عوامل الترابط النحوی فی سورة المبارکه نبع وترجمتها الفارسیة حسین أستاد ولی بناءً على نظریة التماسک لدى هلیدی ورقیة حسن. الأدوات التی تخلق الترابط النحوی فی سورة النبوة فی ترجمتها المختارة تشمل عناصر المرجع والحذف والاستبدال. من بین هذه العناصر ، فإن العنصر المرجعی له أعلى تردد فی سورة النبأ وأیضًا فی الترجمة المختارة وله أکبر تأثیر على تماسک جزء من سورة النبأ وترجمتها

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الاتساق
  • أدوات النحو
  • هلیدی وحسن
  • ترجمة حسین أوستاد ولی