دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، شهریور 1402، صفحه 1-286 
واکاوی ترجمه‌ قرآن پیرانی و همکاران بر مبنای الگوی زبان‌شناختی لیچ

صفحه 159-181

10.22034/jilr.2023.63183

قادر قادری؛ عبدالاحد غیبی؛ محمد جهانگیری اصل؛ مهین حاجی زاده؛ حسن اسماعیل زاده باوانی؛ دل آرام نقشبندی