دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-121 
1. تجلی انواع التزام در شعر أحمد مطر

صفحه 26-1

محسن پیشوایی علوی؛ گلبهار نادری؛ پروین یوسفی


6. دراسة بلاغیة لشعر البشنویّ الکردیّ

صفحه 121-107

سودابه مظفّری؛ عبدالإله عبدالوهاب هادی العرداوی