دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-259 
6. پژواک هاى قرآنى در اشعار فیتورى شاعر سودانى

صفحه 105-117

مهرداد آقائی؛ غلامعباس رضائی هفتادر


7. تجلی انواع التزام در اشعار احمد مطر

صفحه 119-145

محسن پیشوایی علوی؛ گلبهار نادری؛ پروین یوسفی


12. بررسی بلاغی شعر بشنوی کردی

صفحه 231-246

سودابه مظفّری؛ عبدالإله عبدالوهاب هادی العرداوی