دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهمن 1400، صفحه 1-259 
تجلی انواع التزام در اشعار احمد مطر

صفحه 119-145

10.34785/j022.2021.005

محسن پیشوایی علوی؛ گلبهار نادری؛ پروین یوسفی


بررسی بلاغی شعر بشنوی کردی

صفحه 231-246

10.34785/j022.2021.009

سودابه مظفّری؛ عبدالإله عبدالوهاب هادی العرداوی