موضوعات = بلاغت در قرآن
آرایة مراعات نظیر در پنج جزء آخر قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 45-61

10.34785/j022.2022.010

حسن سرباز؛ سرگل ویسی