موضوعات = قرآن و تحلیل گفتمان
تواصل در گفتمان قرآنی (قصه مریم عذرا)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 53-71

10.22034/jilr.2023.139462.1073

سودابه مظفّری؛ کاوه رحیمی


روش دگماتیک و بحران روایت‌شناسی قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 157-181

10.22034/jilr.2023.62596

ثریا رحیمی؛ خلیل پروینی