کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
آرایة مراعات نظیر در پنج جزء آخر قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 45-61

10.34785/j022.2022.010

حسن سرباز؛ سرگل ویسی


پویایی هنجارگریزی معنایی در قرآن کریم مابین کاربرد و ژرفای معنی

دوره 1، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 143-161

10.34785/j022.2022.015

السید محمد سالم العوضی؛ رجب إبراهیم أحمد عوض


پژواک هاى قرآنى در اشعار فیتورى شاعر سودانى

دوره 1، شماره 1، بهمن 1400، صفحه 105-117

10.34785/j022.2021.004

مهرداد آقائی؛ غلامعباس رضائی هفتادر