تعداد مقالات: 28

آشنایی‌زدایی معنایی در شعر اسلامی معاصر (بررسی موردی؛ آرایه تشخیص در شعر هارون هاشم رشید)

دوره 1، شماره 1، بهمن 1400، صفحه 23-37

فواد عبدالله زاده؛ عبدالحمید احمدی؛ سعید نارویی


آرایة مراعات نظیر در پنج جزء آخر قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 45-61

حسن سرباز؛ سرگل ویسی


بازآفرینی هنری میراث دینی در سدومیات خلیل حاوی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1400، صفحه 85-103

احمد نهیرات؛ جمیل جعفری


پژواک هاى قرآنى در اشعار فیتورى شاعر سودانى

دوره 1، شماره 1، بهمن 1400، صفحه 105-117

10.34785/j022.2021.004

مهرداد آقائی؛ غلامعباس رضائی هفتادر


تجلی انواع التزام در اشعار احمد مطر

دوره 1، شماره 1، بهمن 1400، صفحه 119-145

10.34785/j022.2021.005

محسن پیشوایی علوی؛ گلبهار نادری؛ پروین یوسفی


تجلی قرآن در رمان «رؤوس الشیاطین» اثر أیمن العتوم

دوره 1، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 121-138

محمدرضا عزیزی پور؛ مرثد نادری


پویایی هنجارگریزی معنایی در قرآن کریم مابین کاربرد و ژرفای معنی

دوره 1، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 139-157

السید محمد سالم العوضی؛ رجب إبراهیم أحمد عوض


معناشناسی اسلوب کنایه در نهج البلاغه (مطالعه موردی خطبه قاصعه)

دوره 1، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 203-222

سودابه مظفّری؛ فاطمه خرّمیان


بررسی بلاغی شعر بشنوی کردی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1400، صفحه 231-246

سودابه مظفّری؛ عبدالإله عبدالوهاب هادی العرداوی


چکیده های انگلیسی

دوره 1، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 240-251