نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آستانة عنوان زیبایی شناسی بینامتنیت قرآنی در رمان "یا صاحبی السجن" اثر ایمن عتوم (تحلیل نشانه شناسی آستانه عنوان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 19-44]
 • آشنایی‌زدایی معنایی آشنایی‌زدایی معنایی در شعر اسلامی معاصر (بررسی موردی؛ آرایه تشخیص در شعر هارون هاشم رشید) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 23-37]

ا

 • ابداع واژگانی واژه‌گزینی و گرته‌برداری دستوری در ترجمه‌های کهن قرآن (مقایسه کشف الاسرار و روض الجنان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-18]
 • ابو علی فارسی تأثیر ابو علی فارسی بر نظریة «نظم» جرجانی از جنبه‌های نحوی، لغوی و بافت کلام [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 100-120]
 • احمد مطر تجلی انواع التزام در اشعار احمد مطر [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 119-145]
 • ادبیات کردی بررسی تطبیقی نی‌نامه مولانا و قصیده دل از شاعر کرد صافی هیرانی بر اساس رویکرد تأثیرپذیری معکوس [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 197-230]
 • ادبیات ملتزم تجلی انواع التزام در اشعار احمد مطر [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 119-145]
 • استراتژی گفتمان استراتژی تبادلی و عملگرا در داستان سرایی قرآنی؛ نمونه موردی سوره یوسف [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 62-80]
 • استعاره پویایی هنجارگریزی معنایی در قرآن کریم مابین کاربرد و ژرفای معنی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 139-157]
 • اشاعره بررسی اندیشه های کلامی مولوی کورد [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 63-84]
 • افعال کلامی استراتژی تبادلی و عملگرا در داستان سرایی قرآنی؛ نمونه موردی سوره یوسف [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 62-80]
 • التزام اجتماعی تجلی انواع التزام در اشعار احمد مطر [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 119-145]
 • التزام دینی تجلی انواع التزام در اشعار احمد مطر [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 119-145]
 • التزام سیاسی تجلی انواع التزام در اشعار احمد مطر [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 119-145]
 • امامیه بررسی اندیشه های کلامی مولوی کورد [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 63-84]
 • ایمن عتوم زیبایی شناسی بینامتنیت قرآنی در رمان "یا صاحبی السجن" اثر ایمن عتوم (تحلیل نشانه شناسی آستانه عنوان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 19-44]

ب

 • بدبینی بازآفرینی هنری میراث دینی در سدومیات خلیل حاوی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 85-103]
 • بشنوی کردی بررسی بلاغی شعر بشنوی کردی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 231-246]
 • بلاغت معناشناسی اسلوب کنایه در نهج البلاغه (مطالعه موردی خطبه قاصعه) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 203-222]
 • بینامتنیت تجلی قرآن در رمان «رؤوس الشیاطین» اثر أیمن العتوم [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 121-138]
 • بینامتنیت پژواک هاى قرآنى در اشعار فیتورى شاعر سودانى [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 105-117]
 • بینامتنیت زیبایی شناسی بینامتنیت قرآنی در رمان "یا صاحبی السجن" اثر ایمن عتوم (تحلیل نشانه شناسی آستانه عنوان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 19-44]
 • بینامتنیت" روابط بینامتنی کلمات قصار امام علی(ع) در سروده‌های شاهانه شاهنامه [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

پ

 • پژوهش بلاغی بررسی بلاغی شعر بشنوی کردی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 231-246]

ت

 • تأثیرپذیری معکوس بررسی تطبیقی نی‌نامه مولانا و قصیده دل از شاعر کرد صافی هیرانی بر اساس رویکرد تأثیرپذیری معکوس [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 197-230]
 • ترجمه معرفی و بررسی ترجمه‌های قرآن کریم از مصطفی خرم‌دل (بررسی موردی تفسیر نور و شنه‌ی ره‌حمه‌ت) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 147-164]
 • ترجمه آیات واژه‌گزینی و گرته‌برداری دستوری در ترجمه‌های کهن قرآن (مقایسه کشف الاسرار و روض الجنان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-18]
 • ترجمه قرآن کریم کاربست نظریه اسکوپوس در ارزیابی کیفی ترجمه علی ملکی از قرآن کریم؛ مورد مطالعه سوره المدثر [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 158-180]
 • ترکیب‌های نحوی ترکیب‌های نحوی قاعده گریز در قرآن کریم و دلالت‌های آن [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 81-99]
 • تشخیص آشنایی‌زدایی معنایی در شعر اسلامی معاصر (بررسی موردی؛ آرایه تشخیص در شعر هارون هاشم رشید) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 23-37]
 • تصویر سازی تصویر سازی خشونت سیاسی در رمان‌های نجیب کیلانی (بررسی موردی رمان‌ لیالی ترکستان) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 39-61]
 • تصویر‌های بیانی دلالتهای تصویر‌های بیانی مبتنی بر حس ذائقه (طعام و شراب) در قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 165-180]
 • تصویر‌های حسی دلالتهای تصویر‌های بیانی مبتنی بر حس ذائقه (طعام و شراب) در قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 165-180]
 • تصویر‌های مبتنی بر حس ذائقه دلالتهای تصویر‌های بیانی مبتنی بر حس ذائقه (طعام و شراب) در قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 165-180]
 • تغییر توپوگرافی واتنوگرافی تصویر سازی خشونت سیاسی در رمان‌های نجیب کیلانی (بررسی موردی رمان‌ لیالی ترکستان) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 39-61]
 • تفسیر معنا‌شناسی واژة عذاب و ترکیب‌های اضافی آن در قرآن کریم با تاکید بر رابطة هم‌نشینی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 181-202]
 • تفسیر المیزان کارکرد معنایی واژه «ید» و مشتقات آن در قرآن کریم (مطالعه موردی تفسیر المیزان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 223-238]
 • تفسیر نور معرفی و بررسی ترجمه‌های قرآن کریم از مصطفی خرم‌دل (بررسی موردی تفسیر نور و شنه‌ی ره‌حمه‌ت) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 147-164]

ج

 • جلال الدین رومی بررسی تطبیقی نی‌نامه مولانا و قصیده دل از شاعر کرد صافی هیرانی بر اساس رویکرد تأثیرپذیری معکوس [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 197-230]

خ

 • خشونت سیاسی تصویر سازی خشونت سیاسی در رمان‌های نجیب کیلانی (بررسی موردی رمان‌ لیالی ترکستان) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 39-61]
 • خلیل حاوی بازآفرینی هنری میراث دینی در سدومیات خلیل حاوی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 85-103]

د

 • داستان سدوم بازآفرینی هنری میراث دینی در سدومیات خلیل حاوی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 85-103]
 • داستان سرایی قرآنی استراتژی تبادلی و عملگرا در داستان سرایی قرآنی؛ نمونه موردی سوره یوسف [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 62-80]

ر

 • رابطه هم‌نشینی معنا‌شناسی واژة عذاب و ترکیب‌های اضافی آن در قرآن کریم با تاکید بر رابطة هم‌نشینی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 181-202]
 • رسایی معنا بررسی بلاغی شعر بشنوی کردی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 231-246]
 • رمان «رؤوس الشیاطین» تجلی قرآن در رمان «رؤوس الشیاطین» اثر أیمن العتوم [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 121-138]
 • رمان لیالی ترکستان تصویر سازی خشونت سیاسی در رمان‌های نجیب کیلانی (بررسی موردی رمان‌ لیالی ترکستان) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 39-61]
 • روض الجنان واژه‌گزینی و گرته‌برداری دستوری در ترجمه‌های کهن قرآن (مقایسه کشف الاسرار و روض الجنان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-18]

ز

 • زیبایی سبک بررسی بلاغی شعر بشنوی کردی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 231-246]
 • زیبایی‌شناسی قرآن کریم آرایة مراعات نظیر در پنج جزء آخر قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 45-61]
 • زبانشناسی عملگرا ترکیب‌های نحوی قاعده گریز در قرآن کریم و دلالت‌های آن [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 81-99]
 • زبانشناسی عملگرا استراتژی تبادلی و عملگرا در داستان سرایی قرآنی؛ نمونه موردی سوره یوسف [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 62-80]
 • زندان زیبایی شناسی بینامتنیت قرآنی در رمان "یا صاحبی السجن" اثر ایمن عتوم (تحلیل نشانه شناسی آستانه عنوان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 19-44]

س

 • سبک‌شناسی آشنایی‌زدایی معنایی در شعر اسلامی معاصر (بررسی موردی؛ آرایه تشخیص در شعر هارون هاشم رشید) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 23-37]
 • سودان پژواک هاى قرآنى در اشعار فیتورى شاعر سودانى [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 105-117]
 • سوره مدثر کاربست نظریه اسکوپوس در ارزیابی کیفی ترجمه علی ملکی از قرآن کریم؛ مورد مطالعه سوره المدثر [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 158-180]

ش

 • شعر اسلامی معاصر آشنایی‌زدایی معنایی در شعر اسلامی معاصر (بررسی موردی؛ آرایه تشخیص در شعر هارون هاشم رشید) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 23-37]
 • شعر صوفیانه بررسی تطبیقی نی‌نامه مولانا و قصیده دل از شاعر کرد صافی هیرانی بر اساس رویکرد تأثیرپذیری معکوس [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 197-230]
 • شعر عربی بازآفرینی هنری میراث دینی در سدومیات خلیل حاوی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 85-103]
 • شعر عربی معاصر مقایسه غم غربت در میان شاعران مهجر، مورد مطالعه شاعران مهجرِ فلسطین و لبنان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 181-195]
 • شعر معاصر عربی تجلی انواع التزام در اشعار احمد مطر [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 119-145]
 • شعر معاصرعربى پژواک هاى قرآنى در اشعار فیتورى شاعر سودانى [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 105-117]
 • شنه‌ی ره‌حمه‌ت معرفی و بررسی ترجمه‌های قرآن کریم از مصطفی خرم‌دل (بررسی موردی تفسیر نور و شنه‌ی ره‌حمه‌ت) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 147-164]

ص

 • صافی هیرانی بررسی تطبیقی نی‌نامه مولانا و قصیده دل از شاعر کرد صافی هیرانی بر اساس رویکرد تأثیرپذیری معکوس [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 197-230]
 • صنایع بدیعی آرایة مراعات نظیر در پنج جزء آخر قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 45-61]

ط

 • طعام و شراب دلالتهای تصویر‌های بیانی مبتنی بر حس ذائقه (طعام و شراب) در قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 165-180]

ع

 • عبد القاهر جرجانی تأثیر ابو علی فارسی بر نظریة «نظم» جرجانی از جنبه‌های نحوی، لغوی و بافت کلام [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 100-120]
 • عذاب معنا‌شناسی واژة عذاب و ترکیب‌های اضافی آن در قرآن کریم با تاکید بر رابطة هم‌نشینی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 181-202]
 • علی ملکی کاربست نظریه اسکوپوس در ارزیابی کیفی ترجمه علی ملکی از قرآن کریم؛ مورد مطالعه سوره المدثر [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 158-180]

غ

 • غربت مقایسه غم غربت در میان شاعران مهجر، مورد مطالعه شاعران مهجرِ فلسطین و لبنان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 181-195]

ف

 • فیتورى پژواک هاى قرآنى در اشعار فیتورى شاعر سودانى [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 105-117]
 • فلسطین مقایسه غم غربت در میان شاعران مهجر، مورد مطالعه شاعران مهجرِ فلسطین و لبنان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 181-195]

ق

 • قاصعه معناشناسی اسلوب کنایه در نهج البلاغه (مطالعه موردی خطبه قاصعه) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 203-222]
 • قاعده گریزی ترکیب‌های نحوی قاعده گریز در قرآن کریم و دلالت‌های آن [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 81-99]
 • قرآن تجلی قرآن در رمان «رؤوس الشیاطین» اثر أیمن العتوم [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 121-138]
 • قرآن کریم کارکرد معنایی واژه «ید» و مشتقات آن در قرآن کریم (مطالعه موردی تفسیر المیزان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 223-238]
 • قرآن کریم پژواک هاى قرآنى در اشعار فیتورى شاعر سودانى [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 105-117]
 • قرآن کریم معرفی و بررسی ترجمه‌های قرآن کریم از مصطفی خرم‌دل (بررسی موردی تفسیر نور و شنه‌ی ره‌حمه‌ت) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 147-164]
 • قرآن کریم دلالتهای تصویر‌های بیانی مبتنی بر حس ذائقه (طعام و شراب) در قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 165-180]
 • قرآن کریم تأثیر ابو علی فارسی بر نظریة «نظم» جرجانی از جنبه‌های نحوی، لغوی و بافت کلام [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 100-120]
 • قرآن کریم معنا‌شناسی واژة عذاب و ترکیب‌های اضافی آن در قرآن کریم با تاکید بر رابطة هم‌نشینی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 181-202]
 • قرآن کریم آرایة مراعات نظیر در پنج جزء آخر قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 45-61]
 • قرآن کریم زیبایی شناسی بینامتنیت قرآنی در رمان "یا صاحبی السجن" اثر ایمن عتوم (تحلیل نشانه شناسی آستانه عنوان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 19-44]
 • قرآن کریم پویایی هنجارگریزی معنایی در قرآن کریم مابین کاربرد و ژرفای معنی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 139-157]

ک

 • کشف الاسرار واژه‌گزینی و گرته‌برداری دستوری در ترجمه‌های کهن قرآن (مقایسه کشف الاسرار و روض الجنان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-18]
 • کلام اسلامی بررسی اندیشه های کلامی مولوی کورد [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 63-84]
 • کنایه معناشناسی اسلوب کنایه در نهج البلاغه (مطالعه موردی خطبه قاصعه) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 203-222]
 • کنایه پویایی هنجارگریزی معنایی در قرآن کریم مابین کاربرد و ژرفای معنی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 139-157]

گ

 • گرته‌برداری واژه‌گزینی و گرته‌برداری دستوری در ترجمه‌های کهن قرآن (مقایسه کشف الاسرار و روض الجنان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-18]
 • گفت‌وگو استراتژی تبادلی و عملگرا در داستان سرایی قرآنی؛ نمونه موردی سوره یوسف [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 62-80]

م

 • مجادله استراتژی تبادلی و عملگرا در داستان سرایی قرآنی؛ نمونه موردی سوره یوسف [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 62-80]
 • مجاز کارکرد معنایی واژه «ید» و مشتقات آن در قرآن کریم (مطالعه موردی تفسیر المیزان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 223-238]
 • مجاز پویایی هنجارگریزی معنایی در قرآن کریم مابین کاربرد و ژرفای معنی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 139-157]
 • محسنات معنوی آرایة مراعات نظیر در پنج جزء آخر قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 45-61]
 • مراعات‌ نظیر آرایة مراعات نظیر در پنج جزء آخر قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 45-61]
 • مصطفی خرم‌دل معرفی و بررسی ترجمه‌های قرآن کریم از مصطفی خرم‌دل (بررسی موردی تفسیر نور و شنه‌ی ره‌حمه‌ت) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 147-164]
 • معتزله بررسی اندیشه های کلامی مولوی کورد [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 63-84]
 • معنای حقیقی کارکرد معنایی واژه «ید» و مشتقات آن در قرآن کریم (مطالعه موردی تفسیر المیزان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 223-238]
 • معناشناسی معناشناسی اسلوب کنایه در نهج البلاغه (مطالعه موردی خطبه قاصعه) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 203-222]
 • معناشناسی کارکرد معنایی واژه «ید» و مشتقات آن در قرآن کریم (مطالعه موردی تفسیر المیزان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 223-238]
 • معناشناسی ترکیب‌های نحوی قاعده گریز در قرآن کریم و دلالت‌های آن [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 81-99]
 • معناشناسی پویایی هنجارگریزی معنایی در قرآن کریم مابین کاربرد و ژرفای معنی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 139-157]
 • معنا‌‌شناسی معنا‌شناسی واژة عذاب و ترکیب‌های اضافی آن در قرآن کریم با تاکید بر رابطة هم‌نشینی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 181-202]
 • مهجر جنوبی مقایسه غم غربت در میان شاعران مهجر، مورد مطالعه شاعران مهجرِ فلسطین و لبنان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 181-195]
 • مهجر شمالی مقایسه غم غربت در میان شاعران مهجر، مورد مطالعه شاعران مهجرِ فلسطین و لبنان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 181-195]
 • مولوی کرد بررسی اندیشه های کلامی مولوی کورد [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 63-84]

ن

 • نجیب کیلانی تصویر سازی خشونت سیاسی در رمان‌های نجیب کیلانی (بررسی موردی رمان‌ لیالی ترکستان) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 39-61]
 • نحو تأثیر ابو علی فارسی بر نظریة «نظم» جرجانی از جنبه‌های نحوی، لغوی و بافت کلام [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 100-120]
 • نظریة نظم تأثیر ابو علی فارسی بر نظریة «نظم» جرجانی از جنبه‌های نحوی، لغوی و بافت کلام [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 100-120]
 • نظریه اسکوپوس کاربست نظریه اسکوپوس در ارزیابی کیفی ترجمه علی ملکی از قرآن کریم؛ مورد مطالعه سوره المدثر [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 158-180]
 • نمادپردازی بازآفرینی هنری میراث دینی در سدومیات خلیل حاوی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 85-103]
 • نهج البلاغه معناشناسی اسلوب کنایه در نهج البلاغه (مطالعه موردی خطبه قاصعه) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 203-222]
 • نوآوری بررسی بلاغی شعر بشنوی کردی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 231-246]
 • نوگرایی بازآفرینی هنری میراث دینی در سدومیات خلیل حاوی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 85-103]

و

 • واژه ید کارکرد معنایی واژه «ید» و مشتقات آن در قرآن کریم (مطالعه موردی تفسیر المیزان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 223-238]

ه

 • هارون‌ هاشم‌ رشید آشنایی‌زدایی معنایی در شعر اسلامی معاصر (بررسی موردی؛ آرایه تشخیص در شعر هارون هاشم رشید) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 23-37]
 • هانس ورمیر کاربست نظریه اسکوپوس در ارزیابی کیفی ترجمه علی ملکی از قرآن کریم؛ مورد مطالعه سوره المدثر [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 158-180]
 • هنجار گریزی پویایی هنجارگریزی معنایی در قرآن کریم مابین کاربرد و ژرفای معنی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 139-157]