دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

المفردة القرآنیة عند محمد "أبو القاسم" حاج حمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

زینب عبد العزیز


التَّمثُّل السَّردی للتأریخ فی النَّص القرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400

Doaa Adel Abd Al Kareem


کارکرد میراث اسلامی در شعر فاروق جویده (بازخوانی مهمّ‌ترین مؤلفه‌های میراث در اشعار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

کاوه رحیمی؛ یحیی معروف


عنوان المقال: هدایات آیات السکینة فی القرآن الکریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

ramadan hammouda


تخفیف الهمز فی القرآن الکریم بین قواعد النحاة والمعطیات الصوتیة الحدیثة

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

سامیة بوفرورة


جمالیّة أسالیب الخطبة رقم 155 من نهج البلاغة (وصف بدیع خلقة الخفّاش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

سمیه مدیری؛ فاطمه برجکانی


هنجارگریزی دستوری در کلمات قصار نهج‌البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

حسین چراغی وش؛ عباد محمدیان


المنهجیة الدوغماتیة وأزمة الدرس السردی القرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

ثریا رحیمی؛ خلیل پروینی


بررسی الهام‌پذیری نمادین از سیره پیامبران در شعر سمیح القاسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

مهرداد آقائی؛ خدیجه عرب صالحی؛ طاهره رنجبریان


بینامتنی قرآنی در دیوان ابن حجر عسقلانی؛ موردپژوهی «النبویات»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

قادر قادری


مفهوم‌سازی استعاره های قرآنی از منظر شناختی: مطالعۀ موردی سوره‌های صافات و کهف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

مسعود دهقان؛ بهناز وهابیان


بازتاب«أحسن القصص» در شعر مقاومت فلسطین(نمونه‌ی موردی محمود درویش و سمیح القاسم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

عبدالله رسول نژاد؛ محمدرضا عزیزی پور؛ پرستو اصغری