دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

معناشناسی اسلوب کنایه در نهج البلاغه (مطالعه موردی در خطبه قاصعه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

سودابه مظفّری؛ فاطمه خرّمیان


کارکرد معنایی واژه «ید» و مشتقات آن در قرآن کریم (مطالعه موردی تفسیر المیزان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

مهرداد آقائی؛ آرزو حسین پور


بازخوانی مسأله واژه‌گزینی و گرته‌برداری دستوری در ترجمه‌های کهن قرآن (مقایسه کشف الاسرار و روض الجنان برای نمونه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

علی اصغر شهبازی


تجلی قرآن در رمان «رؤوس الشیاطین» اثر أیمن العتوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

محمدرضا عزیزی پور؛ مرثد نادری


المفردة القرآنیة عند محمد "أبو القاسم" حاج حمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

زینب عبد العزیز


التراکیب العدولیة ومقاصدها الدلالیة فی القرآن الکریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

مبروکة البوعیشی


التَّمثُّل السَّردی للتأریخ فی النَّص القرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400

Doaa Adel Abd Al Kareem


تاثیر ابوعلی فارسی بر نظریة «نظم» جرجانی از جنبه نحوی، لغوی و بافت کلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

سجاد عربی؛ سید حیدر فرع شیرازی


کاربست نظریه‌ی اسکوپوس در ارزیابی کیفیّ ترجمه علی ملکی از قرآن کریم (مورد مطالعه: سوره‌ مبارکه‌ المدثر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

علی افضلی؛ لطیفه شهبازی


الاستراتیجیة التواصلیة والتداولیة فی القصص القرآنی. سورة یوسف أنموذجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

خدیجة مرات


معنا‌شناسی واژۀ «عذاب» و ترکیب‌های اضافی آن در قرآن کریم با تاکید بر رابطه هم‌نشینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

حسین مهتدی؛ نوش آفرین مرسلی