دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. معناشناسی اسلوب کنایه در نهج البلاغه (مطالعه موردی در خطبه قاصعه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

سودابه مظفّری؛ فاطمه خرّمیان